Board XXIII

Board XXIII der Association des États Généraux des Étudiants de l’Europe-Enschede is als volgt geconstitutioneerd:

  • President – Marike van Sark
  • External Affairs & Vice President – Maarten Fonville
  • Secretary – Fons Scheurs
  • Treasurer – Tim Keizer
  • Internal Affairs – Hanke Nijman